You cannot copy content of this page

ไม่ใช่กรรมของเรา แต่เพราะเขาไม่มีบุญพอ

บางทีการที่ความรักของคุณกับเขา

ไปกันไม่รอดนั้น อย่าคิดแค่ว่ามันเป็น

“กรรม” ของเรา แต่ขอให้เราคิดในแง่บวกไว้ว่า

เขาอาจจะไม่มีบุญพอที่จะได้รับความรักจากเรา

อย่าโทษตัวเอง เวลาที่ความรักต้องจบลง

อย่าคิดเศร้า หรือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และโทษตัวเอง

เพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุข และจมอยู่กับความทุกข์

 

แต่จงคิดเสียว่าคุณกับเขาอาจจะทำบุญด้วยกันมาแค่นี้

หรือว่าเขาอาจจะมีบุญไม่พอ ที่จะได้รับความรักจากคุณ

 

เพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่า

หรือคิดว่ามันเป็นกรรมของตัวเราเองเลยนะ มันจะทำให้

เราไม่มีความสุขเปล่าๆ

 

หากเราคิดได้แบบนี้เราจะสามารถทำใจได้ง่ายขึ้น

และสามารถปล่อยวางได้ง่ายยิ่งขึ้น และนั่นจะทำให้เรา

มีความสุขมากกว่าที่จะต้องมาโทษตัวเองอย่างแน่นอน

Back to top button