You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ความรักที่จะก้าวหน้า ไม่ใช้ก้มหน้าก้มตาพยายามอยู่ฝ่ายเดียว


ความรักที่ดีนั้น ต้องเป็นความรักที่ช่วยกัน

พยายามทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ความรักที่มีแค่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

 

การที่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เป็นฝ่ายที่ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียว

มันไม่สามารถเรียกได้ว่าความรักหรอกนะ

 

เพราะว่าความรักนั้นคือการที่ทั้งสองฝ่าย

นั้นต้องพยายามด้วยกัน ไม่ใช่ปล่อยให้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายาม ถ้าแบบนั้น

มันไม่สามารถเรียกได้ว่าความรักหรอกนะ

อย่าลืมนะว่าหากมีความรักแล้ว เราต้องเป็นฝ่าย

พยายามอยู่คนเดียว ไม่ว่าใครก็ต้องเหนื่อยด้วยกัน

ทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ต้องเป็นฝ่ายที่คอยพยายามอยู่ฝ่ายเดียว

 

เพราะไม่อย่างนั้นความรักของคุณอาจจะมาถึงทางตันได้

เพราะฉะนั้นถ้ารักกันแล้ว ก็ต้องช่วยเหลือกัน


Back to top button