เราก็ไม่เคยบอกว่าเราดีนะ

แต่เราก็ไม่เคยคิดที่จะทำเลวใส่ใครก่อน

ชอบอยู่แบบสงบสุขมากกว่า

 

ไม่อยากที่จะเพิ่มศัตรู เพราะรู้สึกว่า

การสร้างมิตรมันย่อมดีกว่า

และเราก็รู้ตัวเองดีว่า เราก็ไม่ใช่คนดีอะไร

 

แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียน

หรือไปยุ่งกับใครก่อน ถ้าเขาไม่คิดที่จะมายุ่งกับเรา

 

ทุกวันนี้ใช้ชีวิตตามปกติ ใครดีมาก็ดีตอบ

ใครร้ายมาก็แค่ไม่ยุ่งกับเขา ปล่อยเขาไป

ไปเอาคืนหรือไปทำเลวตอบใส่เขา

ตัวเราเองจะเป็นทุกข์แทนเปล่าๆ

เพราะเรามีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตนั้น

ถ้าต่างคนต่างอยู่ มันก็คงจะดีและมีความสุข

มากกว่าที่ต้องมาคอยเบียดเบียนกัน