You cannot copy content of this page

ความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน ต่างกับความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมชัดเจน

อะไรที่มัน ไม่ชัดเจน

มันก็แสดงให้เราเห็น แล้วหนิ

ว่าเขาจะมีเรา หรือ ไม่มีเราก็ได้

จะไปค้นหาคำตอบ กับ รักไม่ชัดเจน อะไร อีก

Back to top button