You cannot copy content of this page

อย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเองอยู่

ไม่ว่าใคร

จะทิ้งเราไป

อย่างน้อย

เราก็ยังมี

ตัวเองอยู่นะ

รักตัวเอง

ให้มากๆนะ

#คิ้วต่ำ

Back to top button