You cannot copy content of this page

ความใจดีจนเกินไปของเรา มักจะทำร้ายเราอยู่เสมอ

บางครั้งเราก็เป็นคนใจดีจนเกินไป

ใจดีจนทำให้บางคน ฉวยโอกาสตรงนี้

มาคอยทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆ

 

เพราะการที่เราใจดีจนเกินไป

ใครทำอะไรก็พร้อมที่จะให้อภัย

หรือไม่คิดโทษโกรธเคือง

 

กี่ครั้งแล้วล่ะ? ที่ความใจดีของเรา

มันคอยย้อนกลับมาทำร้ายเรา

ทำให้เราเสียใจ

 

บางทีเราก็หัดที่จะเป็นคนใจร้ายบ้างก็ได้นะ

หากเป็นคนใจร้าย แล้วเราไม่ต้องมาคอยเสียใจ

กับสิ่งที่เกิดขึ้น บางทีมันก็คงจะดีกว่า

Back to top button