การสักนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่โบราณในสมัยกรีก ซึ่งในสมัยกร...