คนเราทุกคนนั้นมีคุณค่าในตัวเองเสมอ อย่าคิดว่าเราเองไม่ม...