บางครั้งการพูดหรือการแสดงออกตามความรู้สึกของเราย่อมทำให...